Tag-arkiv: planstrategi

Skal vi have udvikling i Harlev: Foretræde for Teknisk Udvalg og Byrådsbehandling

Mandag den 5. september havde Harlev Fællesråd foretræde for Teknisk Udvalg om Planstrategi 2015, som på strategisk niveau bestemmer byudvikling og infrastruktur i de næste 8 år fra 2017.

Se fællesrådets indlæg her: 20160905indlaeg-ved-foretraede-planstrategi-2015

Byrådsbehandling af Planstrategi er nu afsluttet

Onsdag den 28. september blev behandling af Planstrategi 2015 behandlet sidste gang. Resultatet blev, at planerne om ny bymæssig bebyggelse øst for Harlev blev droppet indtil videre. Det samme gælder en række tilsvarende planer om bebyggelser på bar mark i flere udkantsområder af Aarhus kommune. Holdningen er, at man vil koncentrere sig om fortætning i midtbyen, og at man vil bygge højere. Lisbjerg og Nye skal dog fortsat prioriteres, men uden egentlige parcelhus udstykninger, som vi kender det fra bl.a. Harlev, Sabro og mange steder i omegnskommunerne.

Et mindretal i byrådet, som støtter vore ønsker, kunne ikke gå ind for flertallets beslutning, og de fik vedlagt en mindretals udtalelse til Planstrategien, som vi bringer her på siden.

Mindretalsudtalelse:

Mindretalsudtalelse fra Venstre i forbindelse med endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 på byrådsmøde den 14. september 2016.

I Venstre mener vi, at med den fremlagte Planstrategi, så svigter vi en hel generation af børnefamilier, som ønsker at købe sig en parcelhusgrund og etablere sig med hus og have. Det er Venstres opfattelse, at unge familier i høj grad stadig har lyst og energi til at etablere og passe hus og have. Dem svigter vi allerede i dag, fremgår det af statistikkerne, som fortæller, at der er en nettofraflytning fra Aarhus i aldersgruppen 25 til 40 år. Og med en endelig vedtagelse af denne Planstrategi bliver det meget, meget værre.

Venstre ønsker, at byens fortætningsstrategi skal omfatte både midtbyen, alle yderområderne og forstæderne.

Venstre ønsker fokus på lokalområder, hvor der er overskudskapacitet af offentlige institutioner som skoler, daginstitutioner og pleje-og omsorgscentre. Om nødvendigt skal her inddrages nye jordarealer til boligbebyggelse.

Som eksempel på skoler og byområder, hvor der forventes ledig skolekapacitet i 2024 kan nævnes Vestergårdskolen i Viby med 12 ledige lokaler, Næshøjskolen i Harlev med 10 ledige lokaler, Bederskolen med 8 ledige lokaler, Tilst skole med 8 ledige lokaler samt Vestergårdskolen i Tranbjerg med 6 ledige lokaler. I Venstre vil vi fokusere på byudvikling med parcelhuse og blandede boligformer i disse områder og skoledistrikter.

Venstre prioriterer, at unge første gangs købere (aldersgruppen 25 til 40 år) af parcelhuse skal kunne købe sig en grund til en pris, som er konkurrencedygtig i forhold til prisniveauet i Østjylland. Der skal skabes balance mellem udbud og efterspørgsel af parcelhusgrunde.

Derfor prioriterer Venstre, at der udlægges større parcelhusområder i yderområder, hvor institutionskapaciteten er i orden. Ligeledes bør allerede udlagte og erhvervede perspektivarealer inddrages.

Venstre prioriterer, at borgerne i Aarhus kan vælge mellem forskellige transportformer. Derfor skal udbygning og fortætning ikke kun foretages i stationsnære bydele, men også hvor den trafikale infrastruktur består af et veludbygget vejsystem. Mange børnefamilier er helt afhængige af en bil til daglig transport, for at få deres hverdag til at hænge sammen.

Byudviklingen generelt skal understøtter letbane systemet, det lokale- og overordnede vejsystem, den offentlige bustrafik og andre større udbygninger af infrastruktur eller offentlig virksomhed. Byudviklingen skal således også understøtte en kommende jernbaneforbindelse mellem Silkeborg og Aarhus.

Udarbejdet af Venstres Byrådsgruppe

Det eneste, som vi fik tilsagn om, var at man ville drøfte situationen i Harlev i forbindelse med kommuneplanen, som skal vedtages i december 2017. I fællesrådet synes vi ikke det er tilstrækkeligt. En bestemmelse i en Planstrategi er langt mere forpligtende for forvaltningen end et tilsagn om forhandlinger i forbindelse med kommuneplanen. Men vi vil selvfølgelig følge det givne tilsagn op, når det bliver relevant. Men lige nu er sagen slut.

Planstrategi behandles af Byrådet. Se hvad det betyder for Harlev

Den 14. september blev Planstrategi førstebehandlet af Byrådet, og et flertal følger rådmandens indstilling om at udskyde udviklingen i Harlev på ubestemt tid. Det betyder, at der ikke vil foregå nogen byudvikling i en lang årrække. Det er fællesrådet meget utilfreds med, og det har vi givet udtryk for bl.a. i en avisartikel den 19. september i JP Aarhus.

Se artiklen her:  http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/ECE9012461/harlevborgere-hvor-bliver-boligerne-af/

Byvækst i Harlev området sættes i stå med den nye Planstrategi 2015, som reelt dropper området som et byvækstområde.

 

Byvækst i Harlev området sættes i stå med den nye Planstrategi 2015. Hvis den vedtages af byrådet i foråret 2016 betyder det, at Harlev området og andre yderområder reelt droppes som lokalområder med byvækst.

Fællesrådet har holdt borgermøde om emnet og har i januar indsendt høringssvar, som argumenterer for at bibeholde vækst i Harlev. Se dette link: 20160105 Hoeringssvar til Planstretegi 2015.

Se dette læserbrev i JP Aarhus:

http://jyllands-posten.dk/aarhus/meninger/breve/ECE8491683/dyrere-at-koebe-bolig-i-oplandsbyer/

 

Har du kommentarer til planerne, kan du kommentere nedenfor.