HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk

 

Den 22. december 2015

 

Referat Forretningsudvalgsmøde

 

Den 10. december 2015 kl. 19:00 i HIK Fodbolds mødelokale 

Deltagere

Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Anton Nielsen, Heinrich Kristiansen, Bente Nordli, Chr. Jensen, Frans Nikolaj Nielsen, Tina Møller Dam, Merethe Raundahl

Referent: Ejgil Rahbek

 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Dagsorden godkendt

 2. Godkendelse af referat af forretningsmøde den 22. oktober 2015

  1. Referat godkendt

 3. Meddelelser fra formanden

  1. Evaluering af borgermødet den 23.11.15, herunder opfølgning: Rigtig godt fremmøde, ca. 100 borgere fra hele lokalområdet var mødt frem. Også en del yngre borgere. Der var stor frustration fra nogle, som ikke har været i stand til at finde en grund til et parcelhus. Vi skal gå videre med sagen i form af underskriftsindsamling, på sociale medier, opslagstavler i institutioner samt ikke mindst skriftlig indlæg i forbindelse med høringsperioden samt foretræde for Teknisk Udvalg. Endvidere maser af læserindlæg. Det er vigtigt at aktivere pressen.

  2. Fællesrådsseminar den 3. marts: Arne efterlyser ideer til emner, som skal behandles.
   Kaj: Boligudviklingen og helheden i forbindelse med udvikling. Merethe: Samarbejde mellem lokalområder om bl.a. trivsel, også samarbejde mellem generationerne og især tværgående emner.
   Christian: Prioriteringer via borgerbudgetter. Indtil nu 3 projekter, er det nok?
   Tina: Faciliteter til tværgående aktiviteter.
   Arne: Husk nu den 3. marts 2016.

  3. Orientering om arbejdet med Medborgerskabs udvalget: Der har været afholdt møde mellem udvalget for Medborgerskab og den gruppe af fællesråd, hvori Arne deltager. Selve udvalget er nu nedlagt planmæssigt. Det er Arnes indtryk, at man vil gøre mere brug af fællesrådene.

 4. Trafik, Veje og Kommuneplan

  1. Høringssvar vedrørende Planstrategi 2015: Vi indsender høringssvar i december. Se i øvrigt under punkt 3a.

  2. Møde om vej- og stiplan: Det var hensigten, at vi kort efter mødet skulle modtage et referat, hvori de forskellige fællesråds ønsker og prioriteringer var oplistet. Referatet er først modtaget sidst i november, og det er særdeles mangelfuld. Det har vi sammen med et par af de øvrige fællesråd beklaget os over, men i skrivende stund (27.12.15) har vi intet hørt. Det er underligt.

 5. Børn og Unge

  1. Status vedrørende arbejdet i ”multihusgruppen”: Der er sendt en ansøgning til Lokale- og anlægsfonden (LOA) om midler. En meget fyldig og gennemarbejdet ansøgning på 10 sider. Det var afslag, men på opfordring af LOA bibeholdes kontakten, og de er åbne for yderligere kommunikation.
   Nu påbegyndes ansøgning til fonde og andre, som har mulighed for at støtte, herunder DGI.
   Der er kommet nye medlemmer i støttegruppen, som har erfaring fra Multibane projektet.
   Det vil blive nødvendigt, at projektet opdeles i etaper, både af økonomiske og praktiske årsager.
    

  2. Orientering om Cafeen på lokalcentret: Anton følte sig foranlediget til at orientere om situationen på Cafeen på Lokalcenter Næshøj.
   På grund af igangsatte og kommende besparelser er der nu kun frivillige til at bemande Cafeen. Den sidste ansatte er flyttet, og al maden kommer fremover fra Stautrup. Det er en uholdbar situation, som vi sikkert vil høre mere om.

 6. Natur og miljø

  1. Status på fredningen: Afgørelse er skrevet, og den forventes offentliggjort indenfor 1 måned.

  2. Fugletårnet: Udvalget har skrevet til Skanderborg Kommune om forbedringer af fugletårnet. Nu rykkes for respons.

  3. Tara Mølleå: På det sted ved åen, hvor der var mulighed for at kanten ville skride, er der nu lagt et net. Det skulle være effektivt nok.

 7. Paraplyen

  1. Paraplyen: Udkom planmæssigt, og tilsyneladende også til langt de fleste husstande om lørdagen den 28. Vi havde som bekendt en helside med juletræs tænding om lørdagen sidst på dagen, så derfor var det vigtigt, at bladet kom ud om lørdagen.

 8. Økonomi

  1. P.t. er alt betalt, og saldoen er i bund.

 9. Eventuelt

  1. Intet