HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk


26.10.15

Referat Forretningsudvalgsmøde

Den 22. oktober 2015 kl. 19:00 i HIK Fodbolds mødelokale

 

Deltagere

Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Tina Møller Dam, Merethe Raundahl, Anton Nielsen, Heinrich Kristiansen, Bente Nordli, Frans Nikolaj Nielsen, afbud Chr. Jensen,

 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Dagsorden godkendt

 2. Godkendelse af referat af forretningsmøde den 3. september 2015

  1. Referat godkendt

 3. Meddelelser fra formanden

  1. Evaluering af Harlev dagen og planer for 2016: Referat af mødet vil komme i Paraplyen. Der var enighed om at arrangere dagen også i 2016, men bedst om lørdagen fra 11 til 15. Der skal være en samlet start samt mulighed for at se en samlet oversigt over samtlige aktiviteter. Arbejdsgruppe er nedsat. God ide med et loppemarked, som en del af dagen.

  2. Møde med Næshøjskolen, HIK, SSP og Fællesrådet: I løbet af den seneste tid har der været en del uro forskellige steder i byen. Mødedeltagerne var enige om, at undgå at skabe en panisk og hysterisk stemning. Der har været kontakter til nole af de berørte forældre, men det har ikke hjulpet. Forretningsudvalget mener, der skal mere handling til, f.eks. nogle flere chikaner ind til de grønne områder og til skolens arealer, for at forhindre både tohjulede og firehjulede køretøjer, som fragter ballademagere og stoffer.

 4. Trafik, Veje og Kommuneplan

  1. Lokalplanforslag vedr. gartnerigrunden: Forslaget har været til første behandling i byrådet og derefter ud i offentlig høring. Udvalget har afsendt høringssvar, som er positiv overfor forslaget.

  2. Møde om Vej- og Stiplaner: Møde afholdt den 1. oktober og fra Fællesrådet deltog Tina M Dam og Ejgil Rahbek. Prioriteret liste over ønsker er indsendt den 11. oktober 2015. Det skal bemærkes, at ønsket om en renovering af kirkestien fra Gl. Harlev til Edelhofvej er ændret til at være en natursti. I stedet prioriteres nu som nr. 1 en sikker skolevej fra Gl. Harlev til krydset ved Ketting Parkvej via Gl. Harlev Kirkevej, samt en tunnel under rute 511 (Stillingvej).

  3. Møde om Planstrategi 2015: Både rådmand Kristian Würtz og Bünyamin Simsek har sagt ja til at deltage i et borgermøde den 23. november. Vi reserverer lokaler på lokalcentret og forsøger at få Søren Willumsen fra Stiften som ordstyrer. Annonce indrykkes både i Galten Folkeblad og Lokalavisen.

 5. Børn og Unge

  1. Forslag fra Kaj om opdeling af arbejdet i B&U: Efter drøftelse af forskellige modeller blev der enighed om at Kaj bibeholder sin funktion som formand for udvalget, men i øvrigt kun beskæftiger sig med etablering af en hal nr. 2.

  2. Høringssvar vedrørende ny Børn- og Unge politik: Politik beskrivelsen er meget overordnet og rummelig. Men der mangler idræt i afsnittet om sundhed. Merethe foreslår, at vi koncentrerer os i højere grad om de konkrete forslag i den efterfølgende handleplan. Kaj udarbejder høringssvar i overensstemmelse hermed.

 6. Natur og Miljø

  1. Kirkestien mellem Gl. Harlev og Edelhofvej skal fremover behandles i udvalget for Natur og Miljø.

 7. Info og Blad udvalget

  1. Forslag fra Tina om at skrive et læserbrev om det at være parcelhusejer i Harlev, jf. det kommende borgermøde om Planstrategi 2015, ifølge hvilken det foreslås byrådet at ændre politik på dette område.

  2. Vort hjemmeside værktøj er noget forældet (FrontPage 2003) og den kan måske ikke køre sammen med Windows 10, som vi alle får tilbudt gratis i et år fra den 28. juli. FrontPage har været brugt siden 2003 uden udgift for Fællesrådet. Forretningsudvalget kan tilslutte sig, at vi kigger på et andet system, som også helst skal være gratis. Eller i hvert fald et beløb i størrelsesordenen som det vi i dag betaler i hosting.

 8. Økonomi

  1. intet

 9. Eventuelt

  1. Der skal arrangeres et møde med Grundejerforeningen HFG. Kaj finder en dato sammen med bestyrelsen.