HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk


 


 


 

Referat Forretningsudvalgsmøde


 

Den 5. maj 2015 kl. 19:00 i HIK Fodbolds mødelokale


  

Deltagere 


 

Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Tina Dam Møller, Merethe Raundahl, Anton Nielsen, Heinrich Kristiansen, Bente Nordli, Chr. Jensen, Frans Nikolaj Nielsen

Referent: Ejgil Rahbek


  

 1. Godkendelse af dagsorden

  1. Dagsorden godkendt

 2. Godkendelse af referat af forretningsmøde den 25. februar 2015

  1. Referat godkendt

 3. Konstituering

  1. Formand blev Arne Nielsen

  2. Næstformand blev Ejgil Rahbek

  3. Kasserer blev Kaj Sommer

  4. B&U udvalg

   1. Kaj Sommer (formand), Merethe Raundahl, Nikolaj Nielsen

  5. T&M, Byplanlægning

   1. Ejgil Rahbek (formand), Nikolaj Nielsen, Anton Nielsen, Tina Dam Møller

  6. Natur og Miljø:

   1. Chr. A. Jensen (formand), Arne Nielsen, Bente Nordli

  7. Infor og Blad

   1. Ejgil Rahbek (formand), Arne Nielsen, Dorte Vind, Aksel Buchard

  8. Medborgerskabsudvalg

   1. Arne Nielsen (formand), Bente Nordli, Ejgil Rahbek

 4. Meddelelser fra formanden

  1. Harlev Dag: Arne udleverede beskrivelse af projektet, og dagen holdes den 21. august. Der holdes flere informationsmøder, bl.a. den 11. juni. Statusmøde i august. Dagen ikke fastlagt endnu.

  2. Kampagne mod brug af sprøjtemidler i haver og indkørsler: Fællesrådet deltager sammen med grøn guide fra magistratsafdelingen for Børn og Unge i en kampagne om at undgå sprøjtning i haver og indkørsler.

  3. Borgerbudget vedr. bibliotek og grønne områder: Fællesrådet deltager i projektet omkring borgerbudgetter, og forretningsudvalget blev informeret af Sif fra magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

 5. Trafik, Veje og Byplanlægning

  1. Cykelsti Tåstrup/Harlev: Ejgil informerede om status

  2. Cykelsti mellem Gl. Harlev og Harlev: Tina Dam fremlagde ønsker for en cykelsti mellem Gl. Harlev og Harlev. Strækningen er farlig for de svare trafikanter og der bør udarbejdes en sti til cyklende og gående. Tina fremlagde et evt. forløb på et kort. Projektet medtages på aktuel prioritetsliste som nr. 2.

 6. Børn og Unge

  1. Multihus: Kaj orienterede om de seneste aktiviteter i sagen. Der er ikke noget nyt i forhold til udvalgets orientering på repræsentantskabsmødet. Et møde med kommunen havde ikke været positivt. Møde i styregruppen den 7. maj.

 7. Natur og Miljø

  1. Forårsløg: Grundejerforeningen HFG udarbejder projektbeskrivelse til ansøgning om forårsløg. Interesserede foreninger sender ansøgning til HFG.

  2. Krolfbane i Byparken: I forbindelse med etablering af Krolfbane søges frivillige til at holde området rent og i god stand. Den 19. maj er der indvielse af banen, hvor alle kan møde op. Derefter er der stiftende generalforsamling. Foreningen søger tilslutning til HIK.

 8. Info og Blad

  1. Næste nummer udkommer i weekenden den 6.7. juni

  2. Ejgil orienterede om de seneste økonomiske forhold i forbindelse med samtrykningen med Sognebladet. Den foreslåede fordeling blev godkendt af forretningsudvalget.

 9. Økonomi

  1. Kaj gennemgik den økonomiske situation, hvilket ikke gav anledning til bemærkningen

 10. Eventuelt

  1. Følgende mødeplan blev foreslået og godkendt af forretningsudvalget:

  2. Alle møder i forretningsudvalget er torsdage: den 25. juni, den 27. august, den 22. oktober, den 10. december, den 11. februar 2016.

  3. Repræsentantskabsmøde torsdag den 17. marts 2016