Repræsentantskabsmøde den 19. marts 2015


 

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt i HIK Fodbolds lokaler. Fremmødet var tilfredsstillende med 19 deltagere og 12 medlemsforeninger.   

 

Valg af dirigent

 

Til dirigent valgtes Jan Nielsen, Grundejerforeningen Araliavej.


 

 

Forretningsudvalgets beretning (Arne Nielsen)


 

Mødevirksomhed

Ud over faste møder hver anden måned i forretningsudvalget, afholder udvalgene møder efter behov. Her drøftes konkrete sager vedrørende de enkelte områder og udarbejdes forslag, som forelægges forretningsudvalget til endelig beslutning.

Når der er sager, som forretningsudvalget skønner, har stor interesse for alle borgere i Harlev arrangerer vi offentlige borgermøder.

Repræsentanter for forretningsudvalget deltager herudover i møder, som indkaldes af Aarhus kommune eller ønskes af borgere i Harlev. (Herunder besigtigelse af forskellige fysiske forhold)

Jeg vil her nævne nogle få af disse møder. Øvrige relevante møder bliver omtalt under udvalgsberetningerne.

1. Seminar for alle fællesråd.

Der afholdes hvert år et seminar for alle fællesråd, som er tilrettelagt af fællesrådenes arbejdsgruppe i samarbejde med fællesrådenes sekretariat, som er placeret i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Første del er et møde, hvor fællesrådsrepræsentanterne holder møde med sig selv med henblik på at forberede anden del af mødet, hvor politikere og repræsentanter fra forvaltningerne er til stede.

Mødet er todelt med en afdeling for fællesrådsmedlemmer alene og en afdeling, hvor der deltager politikere.

På første del af mødet fik vi en gennemgang af arbejdet med Planstrategi 2015 med fokus på fællesrådenes inddragelse ved Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr. Ejgil vil komme nærmere ind på det i beretningen fra udvalget for Trafik, Veje og Byplanlægning.

Forvaltningschef Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker gav os et oplæg om ny politik for Biblioteker og Borgerservice, som er under behandling og hvor vi også har afgivet et høringssvar, der støtter det svar, som Harlev Biblioteks Venner har fremsendt. 

På fællesrådsseminaret slog Rolf Hapel fast, at der er politisk vilje til at fastholde lokalbibliotekerne selv om Dokk1 tages i brug i juni 2015.

Specialkonsulent Tine Holm Mathiasen sluttede præsentationerne af med en status på arbejdet med at søsætte projektet ”Medborgerskabsudvalg”, som jeg også omtalte i sidste års beretning.

Jeg vil lige kort repetere hvad ”medborgerskabsudvalg” er:

Et enigt byråd har besluttet på forsøgsbasis i 2 år at etablere et sådant råd. Rådet skal bestå af 8 politikere (1 fra hvert parti i byrådet) og 8 borgere, som er udvalgt efter et tilfældighedsprincip ud af en gruppe som har meldt sig som interesseret. Udvalget får rådgivende status over for byrådet, og skal udarbejde et inspirationskatalog- gentænke kommunikationsformer og arbejde med mangfoldighed herunder inddragelse af etniske minoriteter.

Se mere under www.medborgerskabiaarhus.dk

Ideen er hentet fra tilsvarende udvalg i Canada og Albertslund.

For at få inspiration til hvad udvalget egentlig skal foretage sig har man bedt fællesrådene om at holde nogle ”middagsselskaber”, hvor man skulle udvikle ideer til rådets arbejde. Ideforslagene er efterfølgende bearbejdet på en workshop. Så må vi se hvad de kommer ud af bestræbelserne. Harlev Fællesråd har i skriftlig form udtrykt en vis skepsis over for institutionen, idet vi har den opfattelse, at fællesrådene egentlig er nogle ganske udmærkede institutioner til at varetage medborgerindflydelse.

På anden del af mødet fik vi et oplæg ved Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz og Rådmand for Kultur og Borgerservice, Rahbih Azad-Ahmad, der gennemgik de større opgaver der var i gang i deres magistratsafdelinger.

Efterfølgende var der debat om stort og småt. 

2. Møder om ”Fællesskab uden grænser”

Magistratsafdelingerne for Kultur og Borgerservice samt Sundhed og Omsorg inviterede til møder og workshops med temaet ”Fællesskab uden grænser”, hvor alle vore medlemmer var inviteret med til at udvikle ideer til at fremme samarbejdet i Harlev.

Der fremkom mange gode ideer og det er nu op til os alle at realisere nogle af dem.

Følgende er på tegnebrættet:

1. Seniorhjælp i foreninger, skole og dagtilbud

2. IT portal (Harlev som digitalområde)

3. Harlev 2015 – fællesdag 

3. Møde med Harlev Framlev Grundejerforening

En gang årligt holder Fællesrådet og Harlev Framlev Grundejerforening et fælles møde, hvor vi drøfter sager af fælles interesse og aftaler eventuelle handlinger vi skal være fælles om. Eksempelvis indsats i forhold til manglende vedligehold af hække, opfordring til hundeejere om at vise hensyn mv. 

4. Møde på Snåstrup Vestergård

Naboer til Snåstrup Vestergård og Harlev Fællesråd har været med til et orienteringsmøde om ibrugtagning af en naboejendom til bofællesskabet. Tanken er at anvende bygningerne til aktiviteter for beboerne. 

Større sager

Jeg vil nævne nogle af de sager, der har optaget os i det forløbne år, men overlade detail orienteringen og eventuelle spørgsmål til udvalgsberetningerne.  

Afslutning

Jeg vil slutte med at rette en tak til medlemmer og suppleanter i forretningsudvalget, som udfører et stort arbejde i årets løb til gavn og glæde for borgerne i Harlev. Jeg vil også gerne rette en tak til Dorte Vind og Aksel Buchard, som er eksterne medarbejdere i redaktionsudvalget vedrørende Paraplyen.

Det er vigtigt at vi opfanger de signaler, vi får enten ved direkte henvendelser eller gennem det, vi ser og hører og bringer det frem i fællesrådsregi og eventuelt videre frem i det kommunale system. 

Børn og Unge Udvalg (Kaj Sommer)


 

Den største indsats i året har for udvalget været arbejdet med udvidelsen af de indendørs træningsfaciliteter m.m. i forbindelse med Næshøjskolen.

Der foreligger et foreløbigt projekt, som udvalget har kigget på, og som vi mener, kan anvendes som grundlag for en løsning. Men dog med en del ændringer.

Udvalget indgår i en styregruppe på 10 personer, som arbejder med problematikken.

Denne gruppe ønsker generelt en ”bredere” løsning og tog derfor initiativ til at gennemføre et ”Workshop” møde for at opfange interesse og ideer omkring ideen/projektet.

Dette arbejde har forsinket det hele en del, men har selvfølgelig også kastet nogle nye ideer af sig.

Hvorvidt det bliver muligt at tage disse ideer med i den endelige udformning af projektet vil
ikke mindst afhænge af de økonomiske midler, som vil kunne fremskaffes til det. Der vil dog formentlig blive tale om en udbygning i etaper.

 

Med hensyn til den offentlige interesse i udvidelsen må vi nok desværre konstatere, at vindene blæser mere i retning af et større socialt brug end i det rent idrætslige. Med H.I.K.`s virkelig gode arbejde med specielt de helt unge indenfor de indendørs idrætsgrene, kan dette undre. Vort efterslæb i forhold mange af de lokalområder, vi i det daglige sammenligner os med – såvel indenfor Århus Kommune som udenfor, er stort. Uretfærdigt stort.

Det er givet, at det på sigt bliver nødvendigt med en økonomisk indsats fra lokalområdets side. Vi skal helt sikkert selv samle midler sammen for at gennemføre det ønskede projekt. Det er udvalgets håb, at alle i Harlev til sin tid vil stå sammen om dette. I mellemtiden vil vi fra udvalgets og styregruppens side arbejde med de fondsmuligheder, der måtte være mulige. Også disse muligheder bliver meget vigtige for det endelige resultat.


 


 

Natur og Miljø Udvalg (Arne Nielsen)


 

Udvalget for Natur og Miljø har til opgave, at varetage de forhold i lokalområdet, der har betydning for natur og miljø.

Fredningssagen "Sammenhængende natur og landskab syd for Harlev"

Fredningssag for området Lillering Skov, Tåstrup sø og mose og Stenskoven.

Fredningssagen blev rejst i 2012 af Danmarks Naturfredningsforening, og både Aarhus Kommune og Skanderborg Kommune har besluttet at være med som sagsrejsere over for Naturfredningsnævnet.

Fredningsnævnet for Midtjylland, der behandler sagen, har den 29. juni 2014 meddelt, at fredningsnævnet er enig om at gennemføre fredningen med de ændringer, der nu er indarbejdet i forslaget.

Fredningen er dog ikke på nuværende tidspunkt gennemført. Fredningsnævnet har den 27. januar 2015 meddelt, at status på sagen er, at fredningsnævnet har anmodet Naturstyrelsen om teknisk bistand i relation til beregning af de generelle erstatningskrav og særskilte krav. Når dette er afklaret, vil fredningssagen blive afsluttet med en afgørelse.

En sådan afgørelse kan efterfølgende påklages, så det er svært at sige, hvornår sagen endelig er afsluttet.


 

Åbo Ny Skov blev officielt indviet i 2014.

Den 21. juli 2014 blev Åbo Ny Skov officielt indviet. Den nye skov nær Harlev er en 75 ha. stor skov, der på kort tid er blevet rejst mellem Harlev Mølle og Åbo - et projekt, som er kommet i stand mellem Aarhus Kommune og lokale lodsejere med økonomisk støtte fra offentlige og private bidragydere. Formålet med skovrejsningen er på en gang at beskytte en af Aarhus Kommunes store grundvandsforekomster og samtidig skabe en ny og varieret natur. I alt er der nu plantet næsten 90.000 træer, som nøje er udvalgt og tilpasset de lokale jordbundsforhold.

Den ny skov, der er anlagt med et godt stisystem, er et stort rekreativ aktivt for lokalområdet.


 

Vejtræer langs Tåstrupvej

Vejtræerne langs Tåstrupvej mellem Tåstrup og Harlev blev i 2014 fjernet af Aarhus Kommune.

Træerne, der i sin tid blev plantet i samarbejde mellem Tåstrup Borgerforening og Aarhus kommune, blev plantet for at genskabe den gamle allé som tidligere stod langs vejen.

På trods af, at Harlev Fællesråd rettede henvendelse til Aarhus Kommune inden kommunen fjernede træerne, sad kommunen dette overhørigt. Harlev Fællesråd ønskede at bevare træerne, og få genplantet de træer som gennem åerne gået ud.

Harlev Fællesråd har efterfølgende foreslået Aarhus Kommune, at der i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien mellem Tåstrup og Harlev indtænkes en nyplantning af vejtræer.


 

Byparken

Fællesrådet har fået en henvendelse om at få etableret en såkaldt ”krolfbane” i byparken. Det er en opgave vi i udvalget vil tage fat på i det kommende år. Et første skridt vil være at få etableret en krolfklub, som vil være med til at tage ansvar for aktiviteterne.

I bestræbelserne på at få borgere i Aarhus Kommune involveret i at vedligeholde og retablere grønne områder, efterlyses også frivillige til at være med til at vedligeholde byparken. Fællesrådet vil også i det kommende år søge at få etableret en form for frivillig "byparkplejegruppe".


 

Kirkesti til Gl. Harlev

En af de opgaver, der ikke er fundet en løsning på er retablering af den gamle kirkesti fra Edelhoffvej til Gl. Harlev. Det vil udvalget også se på i det kommende år.


  

Trafik og Veje Udvalg (Ejgil Rahbek)


 

Cykelstien mellem Harlev og Tåstrup


 

På baggrund af flere møder med rådmand og medarbejdere i Vej og Trafik og Byudvikling er det nu lykkedes at få fastlagt en linjeføring for cykelstien.


 

Cykelstien bliver dobbeltrettet og anlagt i den vestlige side af vejen. Den kommer til at forløbe fra den nordligste trafikchikane i Tåstrup og mod nord føres den over Ketting Parkvej ud for Gl. Stillingvejs udmunding.


 

Det er den linjeføring, som Fællesrådet hele tiden har arbejdet for, og det hilser vi med tilfredshed. Og som I måske allerede har set, er der sat markerings pinde af for nylig.


 


 

Modernisering af Lilleringvej mellem Aralievej og Rødlundvej


 

Det arbejde, som nu er afsluttet på Lilleringvej begyndte vi at arbejde med i Fællesrådet i år 2000. Vi har gentagne gange fremført det på de årlige møder med afdelingen for Trafik og Veje. Men først nu lykkedes det at finde penge til det man vist nok kan kalde en vellykket modernisering. Men der skulle lige gå 15 år inden.


 

Til gengæld er der nu kommet vejbelysning, fortov til gående og cyklister og en mindre udvidelse ved stoppestedet, samt sågar en betonvæg mellem hjørnegrunden på Aralievej og Lilleringvej. Nu kan vi så afvente den endelige belægning med slidlag.


 

At man desuden også har fundet anledning til at udskifte fliserne på Lilleringvej er måske en udløber af moderniseringen. Det er ikke en udskiftning, som Fællesrådet har anmodet specifikt om.


 

Drivhusgrunden


 

Og så lidt om den såkaldte drivhusgrund på Ketting Parkvej. Den har jeg vistnok omtalt før.


 

Det går meget langsomt, men som jeg tidligere har berettet om i Paraplyen er der opnået enighed om en lokalplan. Langsommeligheden skyldes bl.a. at denne lokalplan har været kædet sammen med cykelstien mellem Tåstrup og Harlev, men nu er den som nævnt færdigbehandlet og ikke nogen hindring.


 

Desværre er der så sket det, at den ene af de to ejere er gået konkurs, og erfaringsmæssigt er det et forhold, som kan stoppe alt. Men projektet køres videre af den anden ejer, Jens Jørgen Dyrberg, og han forsikrer, at han vil arbejde for, at projektet ikke forsinkes yderligere p.g.a. konkursen. Det må vi så håbe, holder stik.


 


 

Prioriteret liste med ønsker om vej- og stianlæg

 

Hvert år afholdes møde med afdelingen for Veje og Trafik om mindre ønsker om veje og stier. Ønskerne prioriteres af udvalget og ønskerne indsendes i prioriteret orden. I mange år har vejstrækningen mellem Rødlundvejens udmunding og Aralievejens udmunding stået øverst på listen. Men dette projekt er nu afsluttet og udvalget prioriterer nu en dobbeltrettet cykelsti mellem Stillingvej ved Gammel Mose og Hørslev højest. Øvrige ønsker fremgår af listen, som publiceres i Paraplyen hvert år i december.

 

 

Forbud mod lastbilparkering

 

Fællesrådet har gennem mange år fremført ønsket om, at der også i landområder med bymæssig bebyggelse kan etableres forbud mod lastbilparkering. Det har især givet problemer i Rødlund kvarteret, hvor en del borgere har været generet af lastbiler, som spærrede for deres udsigt.


 

Nu har Byrådet i 2014 vedtaget en politik for forbud mod lastbilparkering i landområder Det hilser Fællesrådet velkommen.


 

Ordningen trådte i kraft den 1. juni 2014 og forbuddet gælder for alle køretøjer over 3500 kg fra kl. 18:00 til kl. 06:00 på hverdage og i weekender og helligdage hele døgnet. Forbuddet bliver ikke ”skiltet” separat, men forbuddet gælder fra eksisterende byskilte.


 

Fleksibel udlejning i Rødlundparken


 

Gennem en årrække har Boligforeningen Rødlundparken haft en ordning, som kaldes fleksibel udlejning.


 

Ordningen kom i stand og har haft sin store betydning for afdelingen og for lokalområdet, siden aftalens indgåelse med Aarhus Kommune ved byrådsbeslutning 24. januar 2001. I al sin enkelhed går ordningen ud på følgende:


 

50 % af de ledigblevne boliger tildeles med fortrinsret til ansøgere med lokal tilknytning til lokalsamfundene Harlev-Framlev og Sabro-Borum”,


 

Argumentationen for aftalen går i hovedtræk ud på, at Rødlundparken ønsker at være en del af løsningen for mennesker, for hvem en bolig i lokalområdet er en af forudsætningerne for et godt liv, når omstændighederne ændrer sig, som f.eks. i forbindelse med at være klar til at flytte ”lidt hjemmefra”, i meget stort omfang i forbindelse med skilsmisse, ved dødsfald o.m.a.


 

Ordningen er blevet forlænget et par gange, men skulle efter planen endeligt afskaffes den 31.december 2013. Men det lykkedes for Fællesrådet at få ordningen forlænget med 4 år.


 

Troede vi.


 

Men på grund af en kommunikationsbrist i forbindelse med rådmandsskiftet pr. 1. januar 2014 blev ordningen afskaffet pr. 31. december 2013.


 

Det er både den lokale afdeling af Brabrand Boligforening og fællesrådet meget kede af. Ordningen har fungeret godt i mange år, og vi har allerede set de første eksempler på borgere i Harlev, som har været nødt til at fraflytte området til en bolig et andet sted i kommunen. Det kan ikke være meningen.


 

Derfor har vi taget kontakt til rådmand Kristian Würtz, og bedt ham genoverveje beslutningen. Det har han gjort, og fastholder beslutningen, men lader dog en lille dør stå på klem, og det vil vi forfølge.


 


 

Kommuneplan 2017 og Planstrategi 2015


 

Som vi har skrevet om ved flere lejligheder i Paraplyen blev det bestemt i kommuneplan 2009, at der skal planlægges et nyt stort boligområde øst for Harlev. Planlægningen skulle påbegyndes i den byrådsperiode, som startede den 1. januar 2014.


 

Men inden selve kommuneplanen udarbejdes skal der vedtages en Planstrategi som grundlag for Kommuneplanen. Strategien skal behandles færdig før der tages hul på kommuneplanen. Den politiske færdigbehandling sker inden udgangen af 2015.


 

I forbindelse med forhandling om Planstrategi er alt til drøftelse og til ændring. I sin yderste konsekvens kunne byrådet vedtage en helt anden strategi m.h.t. nye byer. For eksempel kunne man vedtage, at den forventede meget store befolkningsvækst i Århus Kommune kun skulle tilbydes boliger i høje huse i centrum og ikke parcelhuse i landlige omgivelser. Hvilket kunne medføre, at den nye by her ved Harlev skulle udskydes eller skrinlægges. Så galt går det dog næppe, men der kan ske ændringer af lignende karakter i forbindelse med vedtagelse af Planstrategi i år.


 

Konkret er der aktuelt et stigende pres fra bygherrer på at få ændret højhus-politiken, som kun er otte år gammel. Presset giver sig udtryk i et stigende behov og ønske til flere midtbycentre, hvor det er tilladt at bygge højhuse. Det vil være naturligt at indarbejde et sådant behov i en Planstrategi.


 

I Fællesrådet får vi mange tilkendegivelse om ønske om flere grunde til parcelhuse (åben, lav bebyggelse) i vort område. P.t. er der ikke grunde til salg, så vi må konstatere, at der er et udækket behov.


 

Derfor har vi set muligheden for området øst for Harlev som et område for nye udstykninger. Det blev jo vedtaget i 2009, at en ny by skal placeres her. I Fællesrådet vil vi fortsat arbejde for at dette område kan blive planlagt hurtigst muligt, idet vi er af den opfattelse, at netop dette område opfylder de væsentligste kriterier for nye byer.


 

Det er vort indtryk, at dette ønske bakkes op af et flertal af borgere og foreninger i området.


 

I Udvalget arbejder vi med at få borgere og foreningslivet inddraget i disse beslutninger i år ved f.eks. at afholde borgermøder eller workshops. Det er meget vigtigt, at der sker noget allerede i 2015.


 

Som et eksempel på hvilken vægt arbejdet med Planstrategien tillægges kan jeg nævne, at stort set alle foreninger og institutioner i Aarhus samt alle kommunens magistrats afdelinger var inviteret til et stort anlagt workshop om planstrategi den 2. marts i år. Alle fællesråd deltog, ligesom der var deltagere fra den gamle by, kvindemuseet og Erhverv Århus, for nu at tage nogle eksempler. Ca. 175 personer deltog, de nærmeste nabokommuner og Region Midtjylland deltog også.


 

Så det er et område, vi også må tage alvorligt her i vort lokalområde. Det kræver en aktiv medleven fra borgere og foreninger.


 


 

Det var beretningen fra udvalget for Trafik, Veje og Byplanlægning, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgets medlemmer for et godt samarbejde i 2014. Jeg håber, det fortsætter i 2015.

 


 


 


 

Info- og Bladudvalg (Ejgil Rahbek)


 


 

Udgivelse af Paraplyen


 

Som bekendt indledte vi for 3 år siden samarbejde med Menighedsrådet om udbringning af Sognebladet og Paraplyen.


 

I løbet af 2014 er dette samarbejde udvidet yderligere, så det nu også omfatter trykning. Det første nummer i 2015, som blev bragt ud i starten af denne måned, er således det første blad, som er trykt sammen i én arbejdsgang. Vi har valgt den leverandør (LaserTryk), som trykte Paraplyen. De var billigste.


 

Vi forventer en besparelse på trykning, men kender ikke det endelige tal for besparelsen, men det vil være synlig i vort regnskab for 2015.


 


 

Udgivelse af aktivitetskalenderen

 

Indsamling af oplysninger om aktiviteter og arrangementer i lokalområdet foregår på et højt niveau, og vi udgiver kalenderen 12 gange om året. Vi deler kalenderen ud forskellige steder i byen, f.eks. i Brugsen og på Lokalcenter Næshøj.


 

Endvidere udgives kalenderen på Grundejerforeningens hjemmeside, på Menighedsrådets hjemmeside, på bibliotekets og på vor egen hjemmeside.


 

Ved flere lejligheder har vi konstateret, at der er et behov for at have et centralt sted at gå hen, når man skal finde en ledig dato til et arrangement. Oprindeligt var det tanken med Aktivitetskalenderen, men dens tidshorisont på en måned er for kort.


 

Så der skal et andet medie til at modtage en sådan registrering, og det arbejder vi med i 2015 i forbindelse med det arbejde, som er påbegyndt omkring projektet ”Fælles Medie i Harlev”.


 

Administration og redigering af hjemmesiden

 

Hjemmesiden besøges stadigt flittigt. Det fremgår af de løbende statistikker på anvendelsen. Vi kan selvfølgelig ikke se, hvem der besøger hjemmesiden, men det må formodes, at det er borgere i lokalområdet. Vi får også ofte direkte mails via hjemmesiden, hvilket også indikerer, at den bruges, og det er samtidig med til at højne brugsværdien.

 

Ja, det var lidt om Paraply udvalgets arbejde, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke udvalgsmedlemmerne for et godt samarbejde i årets løb.


 


 


 


 

Herefter fulgte en livlig debat og uddybende spørgsmål, som især drejede sig om infrastruktur. Især kom det frem, at løsningen med at bruge kirke-stien som skolevej fra Gammel Harlev til vejsystemet i Harlev ikke er brugbar på grund af stiens tilstand forår og efterår, når stien også bruges som manøvreareal for tunge landbrugsredskaber. Så ønsket fra borgerforeningen i Gammel Harlev er at Fællesrådet i stedet fokuserer på en udvidelse af landevejen mellem Gammel Harlev og Harlev.


 

M.h.t. tilstanden på de grønne arealer er det repræsentantskabets opfattelse, at græsset bliver vedligeholdt for dårligt, især at græsset slås for sjældent. Et medlem af repræsentantskabet foreslog, at Fællesrådet måske kunne være igangsætter til at få flere frivillige til at stå for vedligeholdelsen generelt. I lighed med de tiltag, som forretningsudvalget har igangsat i forbindelse med vedligeholdelse af Byparken.


 

 

Fremlæggelse af sidste års regnskab til godkendelse (Kaj Sommer)

 

På grundlag af kassererens beretning blev regnskabet godkendt.

 

Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag.

 

Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastsættelse af kontingent (Kaj Sommer)

 

Det fremlagte budget blev godkendt og kontingentet uændret sat til 400 kr. årligt.

 

Valg af forretningsudvalg og suppleanter

 

Genvalgt blev Arne Nielsen, som repræsenterer Jagtforeningen. Kaj Sommer, som repræsenterer Harlev Framlev Grundejerforening samt Heinrich Kristiansen, som repræsenterer HIK. Som suppleanter genvalgtes Chr. A Jensen fra Tåstrup Borgerforening og Anton Nielsen fra Socialdemokraterne.


 

Niels Elvstrøm ønsker ikke genvalg, og da der på mødet ikke meldte sig medlemmer, som ønskede at kandidere, anmodede forretningsudvalget om bemyndigelse til at finde et nyt medlem af forretningsudvalget. Anmodningen blev imødekommet.

 

Valg af revisor og suppleant

 

Per Lind Jensen og Bent Hansen blev genvalgt. Som revisorsuppleant valgtes Dorte Vind

 

Eventuelt


 

Arne Nielsen takkede Niels Elvstrøm for hans engagerede indsats gennem mange år og overbragte ham endvidere en lille gave.