HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41, 8462 Harlev J, Giro 686897, Email: post@harlevfr.dk, Hjemmeside: harlevfr.dk

 

 

                                                                                                                                                         10.4.15

 

Referat Forretningsudvalgsmøde

 

Den 25. februar 2015 kl. 19:00 i HIK Fodbolds mødelokale

 

 

Deltagere

Arne Nielsen, Ejgil Rahbek, Kaj Sommer, Niels Elvstrøm, Anton Nielsen, Heinrich Kristiansen, Bente Nordli, Chr. Jensen, Frans Nikolaj Nielsen

 

1)     Godkendelse af dagsorden

a.     Dagsorden godkendt

2)     Godkendelse af referat af forretningsmøde den 18. december 2014

a.     Referat godkendt

3)     Meddelelser fra formanden

a.     Fredningssagen:  Processen omkring erstatning er nu afsluttet. Herefter påbegyndes opmåling og erstatninger kan udbetales.

b.     Fællesrådsseminar: Afholdes den 3.3.15 med Bente, Kaj, Arne og Ejgil som deltagere fra Harlev Fællesråd.

c.      Fællesskab uden Grænser: Som en udløber af arrangementet i slutningen af 2014 blev nedsat 2 grupper. Arne står for det ene emne, Åben By, og Ejgil står som tovholder for emnet Fælles Medie/Digital Brug. Opstartmøder afholdes i marts/april.

4)     Trafik, Veje og Kommuneplan

a.     Kommuneplan 2017: Vi følger nøje udviklingen mellem skoler og daginstitutioner og det store boligbyggeri indenfor ringgaden.

b.     Rundkørsler Rødlundvej: De to sydligste rundkørsler køres i stykker af busser. Bente beder udvalget undersøge, hvem der reparerer dem.

5)     Børn og Unge

a.     Status vedr. Multihus: Ifølge Kaj går det for langsomt, ligesom det er svært at se, hvem der har interesse i et Multihus. Workshoppen bragte intet nyt frem.
Nu skal der udarbejdes nye tegninger og hvad koster det? Endvidere bedes udvalget undersøge, hvad driften kommer til at koste, og hvem, der kommer til at stå for den.
Vi skal huske at erindre byrådspolitikerne om et møde om Multihuset. Til efteråret er der gået to år siden valgmødet i Framlev Sognehus, hvor alle politikere gav tilsagn om at støtte projektet. Vi skal naturligvis have gjort vores ”hjemmearbejde” forinden, herunder afklaret ovennævnte spørgsmål.                                                                                                          

6)     Natur og Miljø

a.     Natur- og vandplaner: Chr. A. Jensen orienterede om de aktuelle natur- og vandplaner.

7)     Info og Blad

a.     Paraplyen: Uddeles førstkommende og næstkommende weekend. Det er første nummer, hvor Sognebladet og Paraplyen er trykt og hæftet sammen. Det bliver spændende at se eventuelle reaktioner.  

8)     Regnskab

a.     Regnskab 2014 og budget for 2015: Blev gennemgået af kasserer Kaj Sommer og forretningsudvalget kunne godkende både regnskab og budget. 

9)     Tilrettelæggelse af repræsentantskabsmødet

a.     Sted: Det store lokale i fodboldklubbens klubhus

b.     Traktement: Smørrebrød og øl/vand/vin fra EuroSpar.

c.      Beretninger:  Alle udvalgsformænd udarbejder skriftlige beretninger, som efter repræsentantskabsmødet sendes til Ejgil til brug ved referat skrivning.

d.     Dirigent: Jan Nielsen fra Aralievejens Grundejerforening vil blive foreslået.

e.     Nyt medlem: Da Niels Elvstrøm stopper, skal der vælges et nyt medlem. Såfremt der ikke melder sig nogen på mødet, beder forretningsudvalget repræsentantskabet om mandat til at finde et nyt medlem efterfølgende.